Opleidingen Handboogsport

Handboogschieten leer je niet door naar een film te kijken of door een boek te lezen. Boogschieten leer je door het te doen. Iedereen die leert handboogschieten, leert dat van iemand die weet hoe het moet.

Diezelfde visie heeft de Nederlandse Handboog Bond ook voor de handboogtrainers en -instructeurs die ze zelf (of laat) opleidt: een goede trainer leert het vak van andere ervaren trainers. Een groot deel van de opleidingen van de NHB vindt daarom ook in de praktijk van de (eigen) vereniging plaats. Die opleidingen zijn competitiegericht; er wordt aandacht besteed aan kennis, vaardigheden en persoonlijke eigenschappen van de cursisten.

Meerdere opleidingen van de NHB voldoen aan normen van de Kwalificatiestructuur Sport (KSS, 2012). De handboogbond streeft ernaar om haar sporttechnische opleidingen langs deze lijn vorm te geven.
Het niveau van de opleidingen van de NHB wordt aangeduid met 1 t/m 5. De NHB biedt geen trainers- of scheidsrechtersopleidingen aan op niveau 1 en niveau 5.

downloads
Informatie
Indien er vanuit bepaalde regio’s belangstelling is vanuit meerdere potentiële deelnemers dan vernemen we dit graag. Reacties nemen we mee in de planning voor opvolgende cursussen. Belangstelling kan doorgegeven worden via info@handboogsport.nl

Basisschot

Koop poster basisschot

HIER kun je de poster van het basisschot aanschaffen

Handboog trainer
Handboogtrainer 2 - Assistent trainer

Tijdens de opleiding Handboogtrainer 2 (HBT2) leer je als volwaardig assistent trainer binnen een vereniging te werken. De nadruk van de opleiding ligt op jeugdtraining; introductie en kennismaking met de handboogsport.

Inhoudelijke doelstellingen

Na de opleiding ben je in theorie didactisch voldoende geschoold om een voorbereide training te kunnen geven. Na de opleiding heb je kennis van:

 • Trainingsvaardigheden
 • Leeftijdskenmerken jeugdige sporters
 • Schiettechniek
 • Sportief coachen

Om deze doelstellingen te realiseren zijn de volgende onderwerpen gekozen als inhoud van de opleiding:

 • Ontwikkelingspsychologie (jeugd 6 t/m 12 jaar).
 • Jeugd begeleiden voor, tijdens en na de wedstrijd, kanjers in de sport.
 • Didactiek
 • Structuur van het handboogschieten gericht op:
  • Handboogspecifieke vaardigheden;
  • Technische elementen;
  • Methodiek;
  • Leren werken met voorbereide trainingen;
  • Beroepspraktijkvorming.

Werkwijze (en werkbelasting)

De werkmethode van de opleiding is op te splitsen in vier delen.

  1. Workshops met theoretische onderbouwing: op deze contactmomenten leer je praktische vaardigheden.
   • 12 uur schietinstructie; het basisschot.
  2. Praktijkopleiding bij de praktijkbegeleider waar het grootste gedeelte van de opleiding plaatsvindt:
   • Observeren
   • Begeleiden
   • training geven
   • evalueren.
  3. Thuisstudie:
   • de lesonderdelen voorbereiden
   • bestudering theorie (inlezen, controle vragen, bestuderen)
   • verwerkingsopdrachten maken.
  4. Maken en bijhouden van een portfolio.

Handboogtrainer 2 worden is naast het eigen maken van een deel theorie, ook het in de praktijk leren van. Daarom ga je gedurende de hele cursus ook wekelijks training geven en voor deze lessen opdrachten uitwerken. Dit kost je elke week studie-uren verwerkingstijd, afhankelijk van je instap niveau en computer vaardigheid. Deze opdrachten worden voor de volgende cursusdag ingeleverd en komen in je portfolio dat je zelf bijhoudt. Deze praktijk- en opdrachtenbelasting, afhankelijk van de vaardigheid van de cursist, wordt ingeschat op 2-4 uur per week, aanvullend op de aanwezigheid op de cursusdagen (32 uur) en het je eigen maken van de theorie. Dus weet, naast het volgen van de cursusdagen, vraagt de cursus eigen inzet/werk!

De cursus wordt afgesloten met een Proeve van Bekwaamheid (PVB)

Opzet workshops

Bij de workshops zijn de ervaringen tijdens de beroepspraktijkvorming uitgangspunt voor de leervragen. De behandeling van de theorie en praktijk geeft een aanzet bij de uitvoering tijdens de beroepspraktijkvorming, waarbij de praktijkbegeleider coacht.

Het geven van trainingen en het coachen van wedstrijden zijn centrale thema’s tijdens de workshops. Het totale aantal workshops is 4 (hele dag), inclusief de Proeve van Bekwaamheid (PVB). Tijdens de 1e workshop wordt het gehele opleidingstraject uitgelegd. Aanwezigheid op die dag is een noodzakelijke voorwaarde voor het vervolgtraject.

Deelname?

 • Voor iedereen ouder dan 16 jaar, NHB lid, met ruime ervaring in de handboogsport, en al les geeft of dit wil gaan doen.
 • De cursist is tijdens de cursus in de gelegenheid om onder leiding van een praktijkbegeleider de praktijkopdrachten bij een vereniging uit te voeren.
 • De lesstof wordt digitaal aangeboden
 • De cursist is aanwezig tijdens alle workshops en beschikbaar op de PVB datum.

Waar en wanneer

1e bijeenkomst zaterdag 2 september 2017 09:00 tot 17:00 uur Ogio Eindhoven – Amazonelaan 4 – 5631 KW Eindhoven
2e bijeenkomst zaterdag 7 oktober 2017 09:00 tot 17:00 uur Archery Service Center – Kreuzelweg 23 – 5961 NM Horst
3e bijeenkomst zaterdag 4 november 2017 09:00 tot 17:00 uur ABC Taxus – Huisensestraat 287 – 6833 JK Arnhem
4e bijeenkomst zaterdag 6 januari 2018 09:00 tot 17:00 uur Ogio Eindhoven – Amazonelaan 4 – 5631 KW Eindhoven

Indien er vanuit bepaalde regio’s belangstelling is vanuit meerdere potentiële deelnemers dan vernemen we dit graag. Reacties nemen we mee in de planning voor opvolgende cursussen. Belangstelling kan doorgegeven worden via info@handboogsport.nl

Voor leden:

https://www.academievoorsportkader.nl/bijeenkomsten/academie-voor-sportkader/hbt2-2/9-voor-leden

Voor niet-leden:

https://www.academievoorsportkader.nl/bijeenkomsten/academie-voor-sportkader/hbt2-2/9-voor-niet-leden

Handboogtrainer 3 - Modern & Talentvol

De handboogtrainer 3 (HBT3) is vooral werkzaam in de vereniging, maar kan ook worden ingezet bij de regio- en rayontrainingen. Hij/zij werkt vooral met wedstrijdsporters en talenten.

De trainer HBT3 kan zelfstandig lesgeven, lessen voorbereiden, plannen en evalueren aan de hand van vooraf gestelde doelen. Daarnaast coacht de trainer HBT3 wedstrijdsporters tijdens wedstrijden en organiseert (nieuwe) activiteiten binnen de vereniging. De trainer HBT3 stuurt trainer(s) HBT2 aan en kan tevens fungeren als praktijkbegeleider voor de trainers cursussen HBT2 en HBT3 (bijscholing 3.6 noodzakelijk). De trainer HBT3 onderhoudt de noodzakelijke contacten met ouders van jeugdige sporters, bestuur, vrijwilligers binnen de vereniging en andere trainers.

Instroomeis: HBT2 diploma.

Inhoudelijke doelstellingen

De belangrijkste leerpunten tijdens de cursus zijn:

 • Stimuleren van de sportieve ontwikkeling van (jeugdige) wedstrijdsporters;
 • Geven van trainingen;
 • Coachen van wedstrijden;
 • Organiseren van activiteiten in de sportorganisatie;
 • Aansturen sporttechnisch kader.

Om deze doelstellingen te realiseren zijn de volgende onderwerpen gekozen als inhoudelijke onderwerpen van de opleiding:

 • Schiettechniek;
 • Fysiek;
 • Mentaal;
 • Materiaal;
 • Voeding.

In de opleiding komt een aantal onderwerpen aan bod, waarvan kennis en inzicht noodzakelijk zijn om een jaarplan en operationeel plan op te kunnen stellen.

 • Motorisch leren, training geven;
 • Ontwikkelingsleer, bepalen van niveau;
 • Inleiding in de inspanningsfysiologie en trainingsleer/trainingsmethodieken;
 • Inleiding in de sportpsychologie, mentaal;
 • Inleiding in de anatomie, anatomie van de schietbeweging;
 • Omgaan met Talenten;
 • Communicatie;
 • Blessurepreventie

Opzet workshops

Bij de workshops zijn de ervaringen tijdens de beroepspraktijkvorming uitgangspunt voor de leervragen. De behandeling van de theorie en praktijk geeft een aanzet bij de uitvoering tijdens de beroepspraktijkvorming, waar de praktijkbegeleider coacht. De praktijkbegeleider kan indien gewenst als toehoorder bij de workshops aanwezig zijn.

Trainingen en wedstrijden zijn de praktijksituaties die binnen de behandeling tijdens de workshops als centrale elementen worden gebruikt.

Waar en wanneer?

De opleiding duurt ca. 9 maanden, waarin 9 a 10 workshops (2 dagdelen) en 1 examendag worden gepland. De workshops worden gemiddeld eens per 3-4 weken gepland op de zaterdag. Naast de aanwezigheid op de centrale workshops moeten de cursisten opdrachten uitvoeren en stage lopen bij een erkende praktijkbegeleider.

Voor leden:

https://www.academievoorsportkader.nl/bijeenkomsten/academie-voor-sportkader/handboogtrainer-3-voor-leden-2017/2018

Voor niet-leden: 

https://www.academievoorsportkader.nl/bijeenkomsten/academie-voor-sportkader/handboogtrainer-3-voor-niet-leden-2017/2018

Scheidsrechter
Verenigingsscheidsrechter - SR/03

In 2013 is de NHB gestart met de opleiding Scheidsrechter niveau 3 of Verenigingsscheidsrechter. De NHB streeft ernaar dat in 2016 elke (competitie)wedstrijd wordt geleid door een gecertificeerde scheidsrechter. De scheidrechter 3 leidt/beoordeelt zelfstandig wedstrijden, al dan niet samen met collega-official(s).Hij/zij werkt op aanwijzing van de organiserende vereniging en/of op aanwijzing van (een geleding van) de bond.

Inhoud

De scheidsrechter 3 zorgt voor een optimale voorbereiding op de wedstrijd door er serieus naar toe te leven, op de hoogte te zijn van de deelnemende sporters en het type wedstrijd. Op de dag zelf is hij met benodigde kleding, schoeisel en attributen op tijd aanwezig. De scheidsrechter toetst de gebeurtenissen tijdens de wedstrijd aan de regels en reglementen en grijpt in als de regels worden overtreden. De verenigingsscheidsrechter 3 assisteert bij wedstrijden die onder leiding van een (soms) hoger gekwalificeerde official staan.

Waar en wanneer?
Zaterdag 1 april 2017
Cursuslocatie wordt vastgesteld aan de hand van de woonplaatsen van de deelnemers.

Wil jij je inzetten voor een betere arbitrage en betere spelregelkennis binnen de handboogsport? Word dan Verenigingsscheidsrechter! Stap 1 op weg daar naar toe is het maken van de Instaptoets Reglementen (zie onderstaande link). Rond je deze toets met succes af, dan kan je jezelf direct online inschrijven voor  de Workshop Reglementen. Studiebelasting De opleiding bestaat uit 4 onderdelen. 1. Online Instaptoets Reglementen (15-60 minuten); 2. Workshop Reglementen (1 dag / 2 dagdelen); 3. Stage + opdrachten (3 stagewedstrijden + huiswerk); 4. Proeve van Bekwaamheid (wedstrijd). Kosten De kosten voor de opleiding verenigingsscheidsrechter €50,-. In de periode voor aanvang ontvang je een factuur voor de opleidingskosten.

Bondsscheidsrechter - SR/04

De scheidsrechter niveau 4 of bondsscheidsrechter is samen met de eventuele collega-official(s) verantwoordelijk voor de controle van alle reglementaire zaken voorafgaand aan wedstrijd. De sporters bereiden zich terdege voor op de wedstrijd  en dat verlangt men ook van de official.

Inhoud

De scheidsrechter 4 neemt waar,  interpreteert en beoordeelt handelingen van sporters in het licht van de regels en reglementen (ook preventief). De official 4 managet als het ware de wedstrijd, oefent  door proactief ingrijpen  controle uit en communiceert beslissingen op zodanige wijze dat er respect uit spreekt en dat ze op natuurlijke wijze worden  geaccepteerd. De bondsscheidsrechter 4 controleert de uitvoering van eventuele straffen tijdens de wedstrijd.

De bondsscheidsrechter is verantwoordelijk voor het reglementaire verloop van de wedstrijd en heeft  een positieve invloed op de kwaliteit van de handboogsport. Samen met de eventuele collega-official(s) is hij/zij verantwoordelijk voor de formele afhandeling van de wedstrijd. Daarnaast is de bondsscheidsrechter verantwoordelijk voor het onderhouden van contact met collega’s, commissies en de officialbegeleider, en voor de eigen ontwikkeling als official.

Waar en wanneer?

Geplande opleiding eerste helft 2017
Zaterdag 21 + zondag 22 januari    Bondsscheidsrechter; locatie nader te bepalen.

Studiebelasting en inschrijving

De opleiding Bondsscheidsrechter bestaat uit 3 onderdelen.

1. Theorie (2 dagen/ 4 dagdelen);
2. Stage (6 stagewedstrijden; 3 x Indoor, 3 x Outdoor);
3. Proeve van Bekwaamheid (wedstrijd)

Inschrijving
Wil je deelnemen aan bovenstaande opleiding?
Schrijf je dan nu in via onderstaande link:
http://www.academievoorsportkader.nl/bijeenkomsten/academie-voor-sportkader/nhb-bondsscheidsrechter

Kosten
De kosten voor de opleiding bondsscheidsrechter €50,-.

Specialisaties
NHB

Specialisatie instinctief schieten

Instinctief schieten neemt een steeds grotere vlucht. Meer en meer mensen vinden hun ontspanning en plezier in deze manier van schieten. Echter het aantal deskundige trainers met specifieke kennis van instinctief schieten loopt nog niet parallel  met het aantal personen dat op deze manier schiet.

Aan de hand van vragen die de NHB bereiken blijkt er voldoende belangstelling bij schutters te bestaan om een cursus instinctief schieten te volgen onder deskundige leiding.
In samenwerking met Tonny Wesselink en Vincent de Bot organiseert de NHB derhalve een interne module instinctief schieten voor handboogschutters. Zowel Tonny als Vincent hebben hun opleiding tot traditioneel/instinctief trainer en docent gevolgd bij Henry Bodnik in Duitsland. Henry Bodnik is een grootheid wat betreft instinctief schieten en auteur van diverse boeken en Dvd’s over dit onderwerp. Sjan van Dijck is toegevoegd aan het docententeam vanwege haar enorme kennis, langdurige ervaring, en zeer aansprekende prestaties met de barebow.

Deze cursus zal bestaat uit een tweetal cursus dagen.

Inhoudelijke doelstellingen

Na de opleiding ben je in theorie didactisch voldoende geschoold om een voorbereide training te kunnen geven. Na de opleiding heb je kennis van:

 • Wat wordt verstaan onder instinctief schieten?
 • 11 stappenplan schiettechniek
 • benaderen van het doel: blikveld, focus, intern vizier enz.
 • Kennis/keuzes van materiaal. (pijlkeuze, tuning, boogtypen)
 • Praktijk met foutenanalyse van elke deelnemer middels observatie.
 • Mentaal, concentratie/focus
 • Veel voorkomende fouten en oplossingen hiervoor
 • Veel gelegenheid tot het praktisch toepassen van het geleerde.
 • Praktische oefeningen aan de hand waarvan de cursisten zelf kunnen trainen tussen dag 1 en 2
 • Afronding cursus met evaluatie.

Deelname?

 • Voor iedereen ouder dan 16 jaar, NHB lid, met ruime ervaring in de handboogsport.
 • Boog met minimaal 6 bijpassende pijlen (stabilitatie & visier zijn niet nodig)
 • Barebow tab en/of Handschoen. Let op: geen ankertab!

Waar en wanneer

OBK Hapert
Sportpark lemelvelden
Burg.v.woenseldreef 29
5527JN Hapert

Voor leden:

http://www.academievoorsportkader.nl/bijeenkomsten/academie-voor-sportkader/instinctief-schieten-voor-leden?formulierType=AANMELDEN

Voor leden van de Belgische Liga:

http://www.academievoorsportkader.nl/bijeenkomsten/academie-voor-sportkader/instinctief-schieten-voor-leden?formulierType=AANMELDEN

Bijscholingen
Academie voor sportkader

X